FORGOT YOUR DETAILS?

O nas

Sza­nowni Państwo

Ser­decz­nie witamy na stro­nie eholz.eu. Zaj­mu­jemy się sto­lar­stwem od ponad 100 lat. Świad­czymy nasze usługi kom­plek­sowo zapew­nia­jąc pomiary, doradz­two, wyko­naw­stwo, trans­port, a także mon­taż na miej­scu. Nasze reali­za­cje znaj­dują się w wielu kra­jach Europy jak i poza nią. Jeste­śmy w sta­nie spro­stać Pań­stwa ocze­ki­wa­niom i wymaganiom.

Wyko­namy każdy pro­jekt z każ­dego gatunku drewna, a także zapew­niamy materiał.

Zapra­szamy

TOP